Książki - nauczyciel

PDFDrukujEmail

Polecamy książki dostępne w bibliotece, które ułatwią Państwu
nauczanie i prowadzenie lekcji wychowawczych.


Podstawową zaletą tej książki jest to, że uczy ona jak wprowadzić na lekcjach atmosferę uczenia się. Poprzez stosowanie zaproponowanych przez autora technik nauczania, które autor nazywa metodami, nauczyciel zmienia swoją pozycje w klasie z osoby uczącej i wykładającej na sojusznika ucznia stojącego przy nim i wspierającego go w procesie jego uczenia się. Jeśli najważniejszym zadaniem szkoły jest uczenie się uczniów, to książka ta pomaga nauczycielowi wypełnić to zadanie.


"Ocenianie kształtujące w praktyce" Danuty Sterny to książka, która w sposób ciekawy i praktyczny prowadzi nauczycieli przez kolejne fazy wprowadzania oceniania kształtującego do swojej pracy. Prezentuje doświadczenia polskich nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół.

Autorami książki są również nauczycielki i nauczyciele, którzy wzięli udział w kursie - Ocenianie kształtujące, prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), w ramach programu Akademia Szkoły uczącej się. Wszystkie przykłady polskie zamieszczone w książce są ich autorstwa. Dzięki tym przykładom dobrej praktyki książka może być poradnikiem dla innych nauczycieli.”


W książce, prezentowane są propozycję istotnej zmiany w praktyce nauczycielskiej, która może zwiekszyć efektywność nauczania i uczenia się. Aby lektura była przydatna, połączono teorię z praktyką. Ukazane są z jednej strony konkrety i przykłady pracy w klasie. Z drugiej strony przedstawione są dowody oraz podstawy teoretyczne, wspierające te pomysły. Autorzy to pracownicy uniwersyteccy, co pozwala oczekiwac od nich odpowiedniej wiedzy teoretycznej i umiejętności zbierania dowodów. Praktykowali i dowiedzieli się wiele o konkretnym działaniu podczas pracy z nauczycielami, a doświadczenia tych nauczycieli, gromadzone materiały dowodowe oraz przemyślenia są ważnym źródłem książki.

 
Psychologia dla nauczycieli jest powszechnie uważana za najlepszy podręcznik psychologii, pedagogiki oraz kierunków nauczycielskich, ale także jest powszechnie czytana przez nauczycieli, rodziców i osoby zainteresowane problematyką wychowawczą.

 

 

 

 

 

Na przykładzie jednego dnia pracy nauczyciela autor omawia wiele aspektów psychologicznych towarzyszących tej pracy. Przyjmuje definicję, iż psychologia społeczna jest nauką zajmującą się badaniem procesów psychicznych i zachowań osób znajdujących się w różnych sytuacjach społecznych, stwierdza iż praca nauczyciela jest typowym tego przykładem. Podstawową sytuację społeczną stwarza kontakt nauczyciela z uczniem, służący dwu podstawowym celom: dostarczeniu uczniowi pewnej wiedzy i umiejętności oraz wychowaniu czyli kształtowaniu ich osobowości. Jak sobie poradzić z wieloma problemami natury psychologicznej a nawet praktycznej by osiągnąć te cele stara się podpowiedzieć autor tej książki.

 

Styl kierowniczy - nauczyciel pracuje niczym wykwalifikowany menedżer, który organizuje uczenie się i kieruje nim. Główny nacisk kładzie na zdobywanie przez uczniów kompetencji.

Styl terapeutyczny - nauczyciel wnika w osobowość wychowanka, pielęgnuje ją i wspomaga jej rozwój. Główny nacisk kładzie na spełnienie się ucznia jako człowieka oraz realizację duchowego i intelektualnego potencjału wychowanków.

Styl wyzwalający - nauczyciel wyzwala umysł ucznia z więzów wiedzy fałszywej i ograniczeń płynących z braku wiedzy. Główny nacisk kładzie na ukształtowanie przymiotów umysłu i charakteru.

 

 

Niniejsza książka to kompendium wiedzy na temat metodyki pracy opiekuna stażu.

W książce są zaprezentowane są:

podstawy teoretyczne uczenia się dorosłych

modele mentoringu (opieki)

przykłady różnych metod i technik pracy opiekuna stażu

ćwiczenia rozwijające umiejętność sprawowania opieki

propozycje rozwiązań praktycznych

pytania do refleksji

wskazania, jak doskonalić kwalifikacje zawodowe

obszerna bibliografia omawianych zagadnień

 


To książka o tym, jak uwolnić umysł od sztampowego myślenia. O tym, jak świadomie przestawiać się na różne tryby rozumowania: krytyczne ocenianie, tworzenie pomysłów, analizowanie, dedukowanie, szukanie alternatyw. Edward de Bono, autor znanej dziś koncepcji myślenia lateralnego, otworzy Twój umysł na sześć torów-kapeluszy myślowych.

Książka jest nieocenioną pomocą przy tworzeniu ciekawych, oryginalnych lekcji wychowawczych.

 

 


Dać szansę młodzieży, czyli jak uczyć prezentacji. Poradnik dla nauczycieli

Zmiana oczekiwań wobec zdających egzaminy czy ubiegających się o pracę młodych ludzi w pewnym sensie wymusza innego rodzaju przygotowanie czy akcentowanie trochę innych umiejętności w procesie nauczania, zwłaszcza w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Pojawia się konieczność zdobycia przez uczniów umiejętności występowania na forum publicznym.

Niniejsza książka ma pomóc uczyć prezentacji. Jest poradnikiem dla wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych oraz nauczycieli, którzy korzystając z przedstawionej propozycji metodycznej mogą zaplanować i przeprowadzić cykl zajęć z młodzieżą.

 

Prezentowana publikacja poświęcona jest poszukiwaniom w teorii (rozdział I), jak i w empirii (rozdziały III i IV) czynników podtrzymujących aktywność zawodową nauczyciela. Autorka opisuje w niej czynniki podtrzymujące aktywność zawodową nauczyciela całościowo oraz w kilku sferach: właściwości indywidualne, kompetencje zawodowe, stosunki interpersonalne w środowisku pracy, warunki obiektywno-fizyczne i organizacyjne pracy oraz czynniki tzw. pozazawodowe (np. życie rodzinne). Książka zawiera także diagnozę etapów rozwoju zawodowego badanych nauczycieli (koncepcja R. Kwaśnicy) i prezentuje czynniki podtrzymujące aktywność zawodową nauczyciela na poszczególnych etapach tego rozwoju. Autorka przedstawia również empiryczne sprawdzenie zależności między etapami rozwoju zawodowego a czynnikami podtrzymującymi aktywność zawodową badanych nauczycieli. Sugeruje między innymi potrzebę uwzględnienia zdiagnozowanych czynników podtrzymujących aktywność zawodową w profilaktyce syndromu wypalenia zawodowego.

Przedmiotem zainteresowania autorów prezentowanego skryptu są badania różnych aspektów zdrowia psychicznego w kontekście funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym. Ramy teoretyczne opracowania wyznacza traktowanie zdrowia zarówno somatycznego, jak i psychicznego jako podlegającego rozwojowi i zmianom. Przyjęto też, że stres jest istotnym czynnikiem zagrażającym zdrowiu, a umiejętność radzenie sobie z nim jest istotnym determinantem zdrowia.

W kolejnych artykułach dokonano przeglądu głównych ujęć i rozumienia zdrowia psychicznego; przeprowadzono próbę rozpoznania czynników ryzyka zaburzeń zdrowia uczniów; przeanalizowano poczucie własnej wartości w odniesieniu do zdrowia psychicznego dziecka w okresie wczesnoszkolnym; skupiono się na przyczynach i treściach lęków oraz sposobach radzenia sobie z nimi; omówiono style atrybucji przyczynowej sukcesów i porażek w kontekście radzenia sobie ze stresem. Przedmiotem rozważań stała się też wyuczona bezradność uczniów jąkających się. Poruszono kwestię spostrzegania atrakcyjności nauczyciela oraz doświadczania wsparcia nauczycielskiego. Zebrano też refleksje nad znaczeniem badań nad zdrowiem w działaniach profilaktycznych szkoły.


 

Zagadnienia rozwoju potraktowano - w niniejszej pracy - jako układ zależności, dlatego autorka skupiła się na opisie relacji występujących między indywidualnymi modelami rozwoju a drogą zawodową nauczycieli w fazie stabilizacji, korzystając z rozległej podstawy źródłowej z zakresu andragogiki, pedagogiki, psychologii oraz pedeutologii. Praca jest owocem badań biograficznych, przeprowadzonych wśród czynnych zawodowo nauczycieli w fazie stabilizacji, którą badaczka definiuje jako wiek między 35. a 65. rokiem życia. Metodą badań był wielogodzinny wywiad narracyjny.

Kto na stronie?
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
O Tarnowskich Górach
Reklama
Reklama
Czego brakuje na stronie?